شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری - ویرایش دوم
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/789707- این ضابطه، جایگزین دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری به شماره 70/644528 مورخ 1392/06/12 است.
4-4-35-1
1398/07/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد