دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری - ویرایش یکم
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/644528
4-4-35
1392/06/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد