آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 1016782- این ضابطه، توسط ضابطه آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) به شماره 20/312232 مورخ 1395/03/18 نسخ شده است.
1-1-16
1392/09/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد