آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 20/312232- این ضابطه، توسط ضابطه آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم) به شماره 70/260988 مورخ 1398/03/13 نسخ شده است.
1-1-16
1395/03/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد