آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم)
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/260988- این ضابطه، جایگزین ضابطه آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) به شماره 20/312232 مورخ 1395/03/18 است.
1-1-16
1398/03/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد