ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
70/750030
1390/07/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد