دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/04/20 هیات محترم وزیران)، دستورالعمل پیوست در سیزده صفحه به همراه هشت ضمیمه که مبانی آن به تصویب شوای عالی فنی رسیده است، از نوع گروه دوم (لازم‌الاجرا) برای انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، ابلاغ می‌شود تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 96/1/1 به بعد به مورد اجرا گذاشته شود. استفاده از این دستورالعمل برای انعقاد قراردادهای جدید از تاریخ 96/4/1 ممنوع می‌باشد.
چنانچه انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارت کارگاهی به روش تعرفه، موضوع بند (6) ماده (16) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/1، انجام شده باشد، اعمال هرگونه ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به دستورالعمل پیوست ممنوع است. همچنین استفاده از این تعرفه در روش‌های انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) و انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) ممنوع است.
یادآور می‌شود دستورالعمل‌های ابلاغی از نوع گروه 2 مطابق با بند (2) ماده (7) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، دستورالعمل‌هایی است که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌شود و برحسب مورد کارفرمایان و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل یا ضوابط یا معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حد قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند.
واگذاری خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) به مشاوری که خدمات مطالعات طراحی همان پروژه را انجام نداده باشد، صرفا پس از تایید و با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با رعایت مفاد آیین‌نامه خرید خدمات مشاور امکان‌پذیر است.
96/1157563
1396/02/19
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد