دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت نظارت سال 1399 ( نظارت جدید - نظارت یکپارچه)
در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد ( 6)و ( 7) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب سال،1352دستورالعمل پیوست در سیزده صفحه به همراه هشت ضمیمه که مبانی آن به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، از نوع گروه دوم (لازم‌الاجرا) برای انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، ابلاغ می‌شود تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 99/1/1به بعد قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ 96/4/1به مورد اجرا گذاشته شود.
99/142010
1399/03/31
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد