دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 1401( نظارت جدید - نظارت یکپارچه)
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 34 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﺎده23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1352، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ در 37 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 3 ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ، از ﻧﻮع ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1401/01/01 ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ازﺗﺎرﯾﺦ 96/04/01 ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1401/01/01، ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻨﺪ 9 ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ( نظارت سال 1401) یکپارچه
1401/190111
1401/04/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه