بسته نظارت سال 1401

بسته نظارت سال 1401
1,050,000
420000 تخفیف
630,000 تومان
خرید

در برگیرنده :
⦁ قالب هوشمند برآورد نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)
⦁ قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)
⦁ قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 1401

⦁ بر پايه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال 1401 سازمان برنامه و بودجه به شماره 190111/1401

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط