برنامک برآورد حق‌الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه سال 1401

برنامک برآورد حق‌الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه سال 1401
75,000 تومان
خرید

بر پایه بخشنامه شماره80981/101 مورخ 8/5/1384 سازمان برنامه‌ و بودجه كشور و به‌روز شده سال 1401

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط