دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧظﺎرت - سال 1398
بخشنامه نظارت 98 ، در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد ( 6) و ( 7) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب سال ،1352 دستورالعمل پیوست در 36 صفحه به همراه 3 ضمیمه که مبانی آن به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، از نوع لازم الاجرا برای تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در پروژه‌هایی که به صورت سه عاملی اجرا میشوند، ابلاغ می‌شود تا در قراردادهایی که از تاریخ 98/01/01 منعقد می‌شوند، با رعایت موارد بخشنامه به مورد اجرا گذاشته شود.1398
98/129056
1398/03/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد