دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/508832
4-8-56
1393/05/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد