مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/849502
6-8-312
1393/08/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد