دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
****
1399/02/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد