فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/816795
4-4-317
1393/07/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد