فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/849502
4-4-316
1393/08/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد