برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402
مشتمل بر 95 ماده و 44 تبصره
ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران
به انضمام گردش کار تصویب
160/2520/32061
1397/11/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد