اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی برای محاسبه حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت کاری شرکت های پیمانکاری
-
70/1273547
1399/12/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد