ضریب تطبیق (بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحد های خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)، سند 33-8-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/92924
1402/02/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد