اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
این ضابطه، اصلاح ضابطه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران به شماره 160-580-15873 مورخ 1383/08/17 است.
160/2482/20025
1397/07/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد