اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
این ضابطه، اصلاح ضابطه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران به شماره 160-580-15873 مورخ 1383/08/17 است.
160-2283-34448
1395/12/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد