دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)
بخشنامه 431296/70- بخشنامه جدید حق الزحمه مشاور و مدیر طرح
4-8-33
1399/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد