ضریب تطبیق (بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحد های خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)، سند 33-8-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/7985
1401/01/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد