ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
70/356854
1394/03/27
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد