ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1399
-
70/22302
1399/01/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد