دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/420999
6-8-36
1393/04/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد