حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ( ویرایش سوم)
-
70/30291
1400/01/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد