دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/92896
6-8-19
1390/07/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد