ضریب کارشناسی (آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/92837
1402/02/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد