دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/898614
4-4-107/1
1391/08/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد