تصویبنامه درخصوص تعیین سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران
-
64540ت57954ه
1399/06/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد