حدود ضریب کارشناسی (آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/7987
1401/01/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد