دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمانهای منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران
-
4-4-642-1
1400/05/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد