دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
70/740/1348880
1390/12/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد