دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/309280
4-4-141
1392/03/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد