ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/93036
1402/02/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد