آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
همراه با اصلاحات‌ فصل اول ـ نصاب معاملات‌
--
1355/01/22
متن ضابطه

" آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت"


‌مصوب 2535.1.25 کمیسیون‌های کشور مجلسین
‌فصل اول - نصاب معاملات
‌ماده اول - معاملات از نظر مبلغ در این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.
‌نوع دوم - معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال
تجاوز نکند.
‌نوع سوم - معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.
‌تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد
معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری
پایتخت است.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا
انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا‌کار یا
خدمت مورد نیاز در صورتی که بهای مورد معامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود
و از مبلغ مزبور به بالا تا یکصد هزار ریال را با مسئولیت‌خود و با جلب موافقت
کتبی رییس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمور خرید باید
ذیل سند هزینه را با قید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و
مشخصات کامل طرف معامله و گواهی این که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است
امضاء‌کند.
‌تبصره - در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار
ریال تا یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان‌حسب مورد انجام خواهد شد.
‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا
انجام‌دهندگان کار یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد(‌مگر در
مواردی که عمده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هر کدام
روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد به این‌ترتیب که مأمور خرید نوع
کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ
استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا‌انجام‌دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آن را
با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ
امضاء نماید مأمور‌خرید باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر این که استعلام بها
وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.
‌تبصره 1 - در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار یا خدمت کمتر از سه نفر باشد
مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء‌کند.
‌تبصره 2 - مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا
خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر‌کرده‌اند طوری باید
اقدام کند که به علت انقضاء مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.
‌ماده 4 - مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله
تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از‌مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و
تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده می‌شود با پیشنهاددهنده
حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.
‌کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده
نماید.
‌تبصره - در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری پایتخت اعضاء
کمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و‌تصویب شهردار پایتخت تعیین
می‌گردد.
‌فصل دوم - مناقصه
‌ماده 5 - در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (‌مناقصه
عمومی) یا ارسال دعوتنامه (‌ مناقصه محدود) به تشخیص شهردار‌پایتخت انجام شود.
‌آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی)
‌ماده 6 - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و از یک تا سه نوبت
به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار پایتخت باید منتشر
گردد.
‌تبصره 1 - در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از
پایتخت ضرورت دارد می‌تواند علاوه بر نشر آگهی در‌پایتخت در شهرهایی که لازم بداند
به نشر آگهی اقدام کند.
‌تبصره 2 - در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد می‌تواند از سایر وسایل و طرق
انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا‌ارسال آگهی برای اشخاص مربوط
یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
‌تبصره 3 - اگر به تشخیص شهرداری پایتخت موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر
آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا‌انجام‌دهندگان کار یا خدمت در
خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از
سفارتخانه‌های ممالک مربوط‌در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور شاهنشاهی
ایران در ممالک مربوط از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
‌ماده 7 - در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
1 - نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات.
2 - مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت
در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار‌یا خدمت کلاً یا بعضاً تأخیر
نماید.
3 - تصریح این که بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و
در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
4 - مدت قبول پیشنهادها.
5 - محل تسلیم پیشنهادها.
6 - میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده
شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه‌پیشنهاد تسلیم شود.
7 - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
8 - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده
ضرورت دارد.
9 - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا
نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
10 - میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده
مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
11 - محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
12 - محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این
صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه‌قرارداد نیز با قید این که
مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
13 - تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و
تکالیف شهرداری پایتخت موضوع ماده 10 این آیین‌نامه‌می‌باشد.
‌ماده 8 - شهرداری پایتخت در صورتی که ذکر و شروط خاصی را علاوه بر آن چه در ماده
7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این که با‌قوانین و مفاد این آیین‌نامه
مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید
به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم‌پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور
داشتن امتیازات جدید برای پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به
هر عنوان ممنوع است.
‌ماده 9 - در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل
باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار یا
خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول
پیشنهادها در آگهی درج شود و‌تصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات
معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت
و با‌قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
‌ماده 10 - شهرداری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادها و انعقاد قراردادها
دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
1 - شهرداری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به
انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در‌صورتی که بر اساس تبصره ماده 22
برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
2 - شهرداری اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل
مورد معامله افزایش یا کاهش دهد.
3 - شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که
بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر‌دهد.
4 - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده‌ها مسترد
خواهد شد.
5 - هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6 - شهرداری مکلف است هر گونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانوناً بابت معامله
به طرف قرارداد تعلق می‌گیرد بهای کارکرد یا کالای‌تحویلی در موقع پرداخت مطالبات
او کسر کند.
‌ماده 11 - شهرداری مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
1 - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ
انتشار در روزنامه رسمی کشور از ده روز نباید کمتر باشد و‌در مورد آگهی‌هایی که در
خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر می‌شود از 60 روز (‌شصت روز) نباید کمتر
تعیین شود.
2 - در صورتی که به تشخیص شهرداری نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شروط و
مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارک‌دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی
باید آنها را آماده نماید.
3 - میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخت آن
در قبال ضمانت‌نامه بانکی انجام خواهد شد.
4 - میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج
درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد ولی در صورتی که‌میزان سپرده به مأخذ فوق از
پانصد هزار ریال بیشتر شود شهرداری می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ مناسب که از
پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل‌دهد.
5 - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در
مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا‌باربری یا خرید ماشین آلات باشد
پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقد،
به حساب سپرده بانکی‌شهرداری تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه
بر پنج درصد مذکور شهرداری باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب‌سپرده
بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
"‌دعوتنامه (‌مناقصه محدود)"
‌ماده 12 - در هر مورد که شهردار پایتخت از لحاظ فوریت امر و یا نوع و میزان کار
یا خدمت و نحوه تخصص انتشار آگهی مناقصه را ضروری‌تشخیص ندهد می‌تواند با رعایت
آیین‌نامه‌های موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور از مناقصه محدود استفاده
کند.
"‌کمیسیون مناقصه"
‌ماده 13 - کمیسیون مناقصه از پنج نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 - یکی از معاونان شهرداری پایتخت به انتخاب شهردار پایتخت.
2 - مسئول امور مالی شهرداری پایتخت و در غیاب او جانشین او.
3 - مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله و در غیاب او جانشین او.
4 - مسئول امور حقوقی شهرداری پایتخت و در غیاب او جانشین او.
5 - یک نفر مأمور فنی به انتخاب شهردار پایتخت.
‌ماده 14 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری می‌تواند مناقصه
را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی‌مرکب از معاون مالی و اداری
شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار پایتخت و تصویب
انجمن شهر تعیین می‌شوند احاله‌کند هر گاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک
مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله با رعایت مفاد ماده 31 این آیین‌نامه عمل
خواهد شد.
‌ماده 15 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد کمیسیون مناقصه
تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر‌باشد رسیدگی و به
شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
‌در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده یا بهای پیشنهاد شده
در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون‌پیشنهاددهنده را به عنوان برنده
مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می‌تواند اظهار نظر کند که مناقصه
تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام‌بها شود و نتیجه در کمیسیون مطرح گردد.
‌در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد
شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاددهنده حداقل بها در‌استعلام را حائز حداقل
اعلام می‌کند مگر این که تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در این صورت
اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر‌باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام
معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل
بهای به دست آمده‌در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه
باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد کمیسیون می‌تواند
پیشنهاددهنده‌حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید
مناقصه دهد.
‌تبصره 1 - شهرداری در مواردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از قرائت پیشنهادها بهای
عادله مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن و به‌طور محرمانه تهیه نموده در پاکت
لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا روزی که پیشنهادات واصل قرائت
می‌شود مورد استفاده در‌اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
‌تبصره 2 - در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای
اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 بلامانع‌است.
‌تبصره 3 - شهرداری پایتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی
مکلف به رعایت آیین‌نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه‌و بودجه کشور می‌باشد.
‌ماده 16 - در مواردی مناقصه که موضوع چند نوع کالا یا کار یا خدمت باشد هر گاه در
شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شهرداری‌پیش‌بینی نشده باشد کمیسیون
مناقصه می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه
اعلام کند.
‌ماده 17 - تصمیم کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر است و در صورتی که عضو فنی
کمیسیون مناقصه در امور فنی در اقلیت باشد موضوع‌برای اظهار نظر به کمیسیون مقرر
در ماده 14 احاله خواهد شد.
‌تبصره - کمیسیون مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف هفت روز به
استثنای ایام تعطیل نظر خود را اعلام کند و در موارد‌استثنایی ممکن است این مهلت
با جلب نظر شهردار پایتخت تا ده روز دیگر تمدید شود.
‌ماده 18 - تصمیم کمیسیون مناقصه پس از موافقت شهرداری پایتخت و تصویب انجمن شهر
باید به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نیز باید‌حداکثر ظرف پنج روز به
استثنای ایام تعطیل نتیجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و
انجام معامله اقدام نماید.
‌تبصره - در مواردی که انجمن شهر مستند به تبصره الحاق به بند 3 اصلاحی ماده 45
قانون شهرداری و سایر مقررات موضوعه به شهردار پایتخت‌تفویض اختیار نموده باشد
تحصیل موافقت انجمن شهر ضرورت ندارد.
‌ماده 19 - در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او
و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگر‌این که رجوع به او طبق
تبصره 1 ماده 20 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد
شد.
‌ماده 20 - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز
به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن‌انجام معامله اقدام نکند و یا برای
انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که
پیشنهاد او در مرتبه دوم‌قرار دارد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می‌گردد
اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن
تضمین‌حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم
ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و‌یا موضوع برای اتخاذ
تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.
‌تبصره 1 - رجوع پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی
میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از‌مبلغ سپرده بیشتر نباشد در
غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
‌تبصره 2 - مدت 7 روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از
کشور اقامت دارد حداکثر تا یک ماه تعیین می‌شود مشروط‌بر این که مدت مذکور در آگهی
مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
‌ماده 21 - در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد برنده مناقصه به قید
قرعه انتخاب خواهد شد.
‌ماده 22 - در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت‌های مقرر در ماده 20 میسر
نباشد باید قرارداد منعقد شود.
‌ماده 23 - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
1 - نام متعاملین.
2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
3 - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا
کلاً تأخیر نماید.
5 - الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد.
‌در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شهرداری نگاهداری
شود.
6 - اقرار برنده مناقصه به این که از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و
مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
7 - اختیار شهرداری نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان
بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8 - بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها
باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود ولی‌بهای کارهای انجام
یافته بر اساس واحد بهای احتساب و پرداخت خواهد شد.
9 - مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
10 - میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و
باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرائط مناقصه.
11 - مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط و ساختمان
و راه‌سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
12 - اقرار بعدی شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان
مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری‌مصوب دی ماه 1337.
13 - سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
14 - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن که متضمن
امتیازاتی علاوه بر آن چه در شرائط مناقصه ذکر شده برای طرف‌قرارداد نباشد.
‌فصل چهارم - ترتیب و تحویل کالا یا خدمت
‌ماده 24 - تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
‌الف - در صورتی که بهای آن تا ده هزار ریال است توسط انباردار یا تحویل گیرنده
کار یا خدمت حسب مورد.
ب - در مورد معاملاتی که بهای آن از ده هزار ریال بیشتر است و از یکصد هزار ریال
تجاوز نمی‌کند به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده‌کار و نماینده قسمت
تقاضاکننده.
ج - در مورد معاملات متوسط و عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل‌گیرنده
کار یا خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده با نظارت‌کمیسیونی که لااقل از سه نفر از
افراد واجد شرایط به انتخاب شهردار پایتخت تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - برای تحویل هر فقره جنس یا کار یا خدمت مورد معامله موضوع بند "ج" این
ماده باید کمیسیون تحویل صورت‌مجلس تنظیم کند و در‌آن به طور صریح قید گردد که جنس
مورد معامله یا کار یا خدمت انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد
و ذیل آن را تمام اعضای‌کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند. گواهی تطبیق
مشخصات و مقدار کالا یا کار یا خدمت در مورد بند "‌الف" به عهده انباردار یا تحویل
گیرنده‌کار یا خدمت و در مورد بند "ب" به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا
خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده می‌باشد.
‌تبصره 2 - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج به بصیرت و تخصص باشد
نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید‌انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در
این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.
‌ماده 25 - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره
مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و
شماره ثبت در دفتر انبار روی قبض ذکر گردد.
‌تبصره 1 - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد
نمی‌شود با در نظر گرفتن ماده 24 و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام‌خواهد شد و تحویل
گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس
حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و‌حواله انبار قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - کالاهای غیر مصرفی علاوه از ثبت در دفتر انبار باید ثبت دفتر اموال
شهرداری نیز بشود.
‌ماده 26 - در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در
مواد 24 و 25 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده‌باشد باید اجرا شود.
‌ماده 27 - در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بند "ج" ماده 24
از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا خدمت یا‌کالایی که باید تحویل گرفته
شود اختلاف نظر باشد نحوه تحویل طبق نظر شهردار پایتخت یا رییس منطقه شهرداری و
رییس سازمان به اقتضای‌مورد با کسب نظر افراد بصیر تعیین خواهد شد.
‌فصل پنجم - مزایده.
‌ماده 28 - در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و
پس از تحقق کامل از بهاء با رعایت صرفه شهرداری‌معامله را تا میزان ده هزار ریال
به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوط را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای
ممکن انجام شده است و با ذکر نام و‌نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند و در
مورد معاملات جزئی زاید بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال مأمور فروش پس از جلب
نظر ارزیاب‌شهرداری با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام به فروش خواهد کرد.
‌ماده 29 - معاملات متوسط به طریق حراج و به شرح زیر انجام خواهد شد.
1 - اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل
حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید یک نوبت آگهی‌در روزنامه رسمی و حداقل یک
نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتی دیگر
از قبیل رادیو و تلویزیون یا‌الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد و در آگهی
باید قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هر گونه
مالیات و‌عوارض به عهده خریدار است.
2 - مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت
لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج که به شرح مذکور در‌بند 3 این ماده تشکیل
خواهد شد قرار گیرد حراج از بهای ارزیابی شروع شده و با خریداری که بالاترین بها
را پیشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگر‌به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود
باید ارزیابی تجدید شود.
30 - کمیسیون حراج حداقل از پنج نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 - مسئول امور مالی یا نماینده او.
2 - مسئول تدارکات یا نماینده او.
3 - مسئول بازرسی یا نماینده او.
4 - مسئول امور حقوقی یا نماینده او.
5 - مسئول واحد تقاضاکننده یا نماینده او.
‌ماده 3 - معاملات عمده به طریق مزایده و با انتشار آگهی به شرح زیر به عمل
می‌آید.
1 - در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در
صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت بشود.
2 - مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و کمیسیون
مقرر در ماده 14 و اتخاذ تصمیم در کمیسیونهای مذکور و‌اجرای تصمیم کمیسیونها و
انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق
باشد باید اجرا شود.
‌فصل ششم - ترک مناقصه یا مزایده و حراج.
‌ماده 31 - در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام
خواهد شد.
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا
شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر به
فرد باشد.
3 - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری
پایتخت انجام خواهد شد.
4 - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
5 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی
برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا
شهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
7 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت
وجود نرخ ثابت و مقطوع.
8 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات
موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق‌و لوازم آزمایشگاهی علمی و
فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص شهردار پایتخت.
‌تبصره - در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی یا
کارخانه‌های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ‌اعلام شده از طرف مراجع
رسمی نفروشند شهرداری پایتخت می‌تواند کالا را با رعایت مقررات این آیین‌نامه
خریداری کند و در صورتی که کالا بیش از‌نرخی که از طرف مراجع فوق‌الذکر تعیین شده
از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را به مراجع
تعیین‌کننده نرخ‌اعلام کند.
‌ماده 32 - در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و
صحافی دستگاههای دولتی به تصویب هیأت وزیران رسیده‌است انجام خواهد شد.
‌ماده 33 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش
توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 میسر یا‌به مصلحت نباشد در این
صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد
انجام می‌شود.
‌الف - در مورد معاملات تا مبلغ پنج میلیون ریال با تصویب شهرداری پایتخت در حدود
اختیار تفویض شده به شهرداری موضوع تبصره الحاقی به‌بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون
شهرداری.
ب - در مورد معاملات از پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال با موافقت
شهردار پایتخت و تصویب انجمن شهر.
ج - در مورد معاملات یکصد میلیون ریال و بیشتر با موافقت شهردار و تصویب انجمن شهر
و تأیید هیأت وزیران.
‌تبصره - شهردار پایتخت می‌تواند در موارد مذکور در ماده 33 اختیار خود را تا مبلغ
یک میلیون ریال به رؤسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا‌مدیران عامل سازمان‌های
تابعه و وابسته تفویض نماید.
‌ماده 34 - بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای 2 و 4 و 8 ماده 31 در صورتی که
طبق تعرفه‌های مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع‌صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت
مورد معامله وسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تأیید شهردار
پایتخت معامله انجام خواهد‌شد.
‌فصل هفتم - مقررات عمومی
‌ماده 35 - دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان
سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله‌بلامانع می‌باشد و در هر
صورت با موافقت شهردار پایتخت در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد.
‌ماده 36 - هر گاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و
نقشه یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه‌انجام‌پذیر نباشد و میزان بهای آن کار
یا خدمت در فهرست واحد بها پیش‌بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا
خدمت مورد نظر از طرف‌قسمت فنی با موافقت پیمانکار و تصویب شهردار پایتخت تعیین
خواهد شد ولی میزان کارها یا خدمات جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز‌نماید.
‌ماده 37 - در صورتی که شهرداری بخواهد موافق بند 2 ماده 10 این آیین‌نامه میزان
کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید باید‌قبل از انقضاء مدت به
پیمانکار ابلاغ نماید.
‌ماده 38 - اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد
می‌شود در هیأتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهرداری‌پایتخت و نماینده
انجمن شهر مطرح می‌شود و هیأت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق
برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض‌خواهد بود. و در صورتی که اختلاف رفع نشود
هر یک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
‌ماده 39 - مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به
طریق بازرگانی اداره می‌شوند در صورتی که دارای‌آیین‌نامه معاملات مخصوص خود
نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین‌نامه انجام خواهند داد.
‌ماده 40 - آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال 1344 از تاریخ اجرای این
آیین‌نامه لغو می‌شود.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل ماده و بیست و دو تبصره به استناد تبصره 39 قانون
بودجه سال 1344 (2524 شاهنشاهی) کل کشور پس تصویب‌کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در
جلسه روز چهارشنبه 1354.10.24 (2534 شاهنشاهی) در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم
فروردین ماه‌دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا
رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد