تمدید حدود ضریب کارشناسی الفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
-
70/770/1088344
1398/09/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد