شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح - ویرایش دوم
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/790170- این ضابطه، جایگزین شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح به شماره 70/644528 مورخ 1392/06/12 است.
4-5-21-1
1398/07/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد