دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح - ویرایش یکم
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/644628      
4-5-21
1392/06/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد