تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/659450
4-3-142
1392/06/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد