مشخصات فنی تهیه، نصب، بهره برداری، تعمیر و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و سامانه های ثبت تخلف ترافیک شهر تهران
-
6-8-333-0
1401/03/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد