بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه
بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه- معافیت از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ایثارگران
‏4818/‏99/‏1000
1399/06/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد