بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (83) و (14) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های 41 جدید درآمد)
1000/99/12101
1399/12/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد