افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور
-
1000/1400/6584
1400/07/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد