قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسناد مرتبط: دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
1/699
1363/05/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد