دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شود
-
1-19968-54-4190
1370/12/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه