راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاور
-
54-4193
1370/12/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد