اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
مواردی که از این بخشنامه توسط بخشنامه 92/42780 1392/05/20 نسخ شده اند به شرح ذیل است: جدول شماره 2 و ادامه آن مربوط به گروه میراث فرهنگی، تخصص های مشترک، گروه انرژی و تخصص های تولید، توزیع و انتقال آن- جدول (9) مبلغ حداکثر حق الزحمه مناسب: مربوط به گروه انرژی و تخصص های تولید، توزیع و انتقال آن؛ گروه میراث فرهنگی و تخصص پژوهشهای فرهنگی و معرفی حفاظت، تخصص حفاظت، مرمت، احیاء و بهره برداری آثار بناهای تاریخی... و تخصص حفاظت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی جدول (10) شرح خدمات: گروه میراث فرهنگی و تخصص حفاظت، مرمت، احیاء و بهره برداری آثار بناهای تاریخی...- گروه انرژی تخصص تولید نیرو حذف تخصص مقاوم سازی از تمام گروهها و انتقال آن به گروه تخصص های مشترک
100/12974
1390/02/27
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد