کارشناس حقیقی
با توجه به ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره که خرید خدمت از اشخاص حقیقی را تا سقف معاملات متوسط، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز می داند؛ لذا طی این ضابطه معاونت برنامه ریزی، توقف بررسی صلاحیت و صدور گواهینامه اشخاص حقیقی متقاضی را اعلام نموده است.
22/7943
1389/02/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد